Давлат ра?обат ?ўмитасининг  “Ўзбекистон Республикаси Риэлторлик хизматларининг миллий стандарти (3-сон РХМС) “Кўчмас мулк объектларининг ва уларга бўлган ?у?у?ларнинг савдосини ташкил этиш”ни тасди?лаш тў?рисида”ги ?арори Адлия вазирлиги томонидан жорий йилнинг 3 февралида рўйхатдан ўтказилди.

Мухбиримиз ?ўмитанинг  Ба?олаш, биржа ва риэлторлик фаолиятини  лицензиялаш бош?армаси бош мутахассиси Миржамол Миркамолов билан  ушбу ?арорнинг мазмун-мо?ияти  ?а?да су?батлашди.

 

— Риэлторлик фаолияти билан бо?ли? миллий стандарт шаклидаги навбатдаги ?ужжат нимага асосланиб  ишлаб чи?илди ва ундан  кўзланган ма?сад нимадан иборат?

— Кейинги йилларда мамлакатимизда кўчмас мулк бозорига  и?тисодиётнинг  таркибий ?исмларидан бири сифатида ?аралмо?да. Шундан келиб чи?иб, унинг ривожига ?амда ушбу фаолиятни юритиш учун ?улайликларни яратишга катта эътибор бериб келинмо?да.

Бу жараёнда  со?анинг асосий ?у?у?ий негизини ташкил этувчи  “Риэлторлик фаолияти тў?рисида”ги ?онун му?им омил бўлиб хизмат ?илмо?да ва унинг ижросини таъминлаш доимий эътиборда.  Навбатдаги миллий стандартни тайёрлашда ?ам мазкур ?онун ва албатта, Фу?аролик кодекси ?амда  Вазирлар Ма?камасининг 2011 йил 10 майдаги  “Риэлторлик фаолиятини лицензиялаш тў?рисидаги низомни тасди?лаш ?а?ида”ги, 2012 йил 30 декабрдаги  “Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштириш, монополиядан чи?ариш ва ра?обатни ривожлантириш давлат ?ўмитаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тў?рисида”ги ?арорлари  ?у?у?ий асос бўлди.

Риэлторлик хизматлари бўйича  учинчи миллий стандарт кўчмас мулк объектлари ва уларга бўлган ?у?у?лар билан савдоларни ташкил ?илиш бўйича хизматлар кўрсатиш ор?али амалга ошириладиган риэлторлик фаолиятига ?ўйиладиган умумий талабларни белгиловчи ?ужжатдир. Унинг ма?сад ва вазифалари савдо ташкилотчилари томонидан кўчмас мулк объектлари ва уларга бўлган ?у?у?лар билан савдоларни ташкил этиш,  бу со?ада хизматлар кўрсатишнинг шартлари ?амда тартибларини, мазкур хизмат истеъмолчилари учун лозим даражадаги сифатни таъминловчи ягона талабларни белгилаб беришдан иборат.

Шуни ало?ида таъкидлаш керакки, мазкур  миллий стандарт  кўчмас мулк объектлари ва уларга бўлган ?у?у?лар билан савдони ташкил этишни амалга оширадиган риэлторлик фирмалари учун мажбурий саналади.  Стандарт  суд ?ужжатлари ва бош?а органлар ?ужжатларини ижро этиш жараёнида автомототранспорт воситалари ва кўчмас мулкни  ?амда давлат кўчмас мулк объектларини сотиш  билан бо?ли? муносабатларга татби? этилмайди.

— Кўчмас мулк объектлари ва уларга бўлган ?у?у?ларни сотиш  ?андай амалга оширилади?

— Стандартга мувофи?, савдолар  шартнома асосида ташкил этилади   ?амда  аукцион ва танлов ор?али ўтказилади. Яъни, аукционда талабгор мусоба?алашиш асосида ани?ланади ?амда  кўчмас мулк объектлари ва уларга бўлган ?у?у?ларга энг ю?ори нархни таклиф этган иштирокчи шартнома тузиш ?у?у?ини олади. Аукцион ёпи? —  сотувчи томонидан олдиндан белгиланган мезонлар асосида, махсус таклиф этилган юридик ёки жисмоний шахс иштирокида, шунингдек, унинг очи? шакли — кўчмас мулк объекти ва унга бўлган ?у?у?ни ?ўлга киритиш ниятидаги исталган шахс иштирокида ўтади.

Танлов — энг яхши таклифларни танлаш  йўли бўлиб,  унинг ёпи? турида талабгор махсус таклиф  ?илинган юридик ёки жисмоний шахс орасидан танлаб олинади, очи? шаклида эса ундаги шартларни бажариш ниятида бўлган ?ар ?андай шахс ?атнашиши мумкин.

— Савдолар шартнома асосида йўлга ?ўйилар экан, унинг талаблари нималардан иборат?

— Савдоларнинг   ?ар иккала турини ўтказиш бўйича сотувчи, яъни кўчмас мулк объектининг мулкдори ёки мулкий ?у?у? эгаси ?амда   савдо ташкилотчиси — риэлторлик ташкилоти ўртасида тегишли   шартнома тузилади. Унда икки томонннинг ?ам ?у?у?-мажбуриятлари ва жавобгарликлари белгиланади. Шартномага кўра, сотувчи  аукцион ёки танловнинг санаси ва очи?-ёпи? турини белгилайди. У савдо ташкилотчисини керакли ?ужжатлар ва ахборот билан таъминлаши зарур, ?исоб-китоблар тартибини  кўрсатиши даркор.

Савдо ташкилотчиси эса  аукцион ёки танловда иштирок этиш учун буюртмалар бериш муддатини белгилайди, савдо ўтиши санасидан ўттиз кун олдин, натижалари тў?рисида эса савдо ўтказилган кундан эътиборан ўттиз кун ичида  республика ва ма?аллий газеталарда ?амда ўзининг расмий веб-сайтида хабарнома чоп этади. Талабгорларнинг буюртмаларини рўйхатга олади. Талабгорлар ичидан аукцион ва танлов иштирокчиларининг рўйхатини шакллантиради.

Стандартда ало?ида ?айд этилганидек,  аукцион ёки танловда иштирок этмо?чи бўлган талабгор закалат тў?рисида ?ам шартнома тузиши, шунингдек,  кўрсатилган муддатда кўчмас мулк объекти ва унга бўлган ?у?у? бошлан?ич нархининг 15 фоизидан кам бўлмаган ми?дорда мажбуриятни бажаришни таъминлашнинг кафолати сифатида закалат киритиши шарт. Шундан сўнг унга  аукцион ёки танлов савдосида ?атнашиш учун  рухсат берилади.

— Талабгорлар томонидан буюртмалар  ?андай талаблар асосида та?дим этилиши керак?

— Аукцион ёки танловда иштирок этиш истагида бўлган юридик шахс  давлат рўйхатидан ўтганлиги ?а?идаги гуво?нома, ?онун ?ужжатларида белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома, унинг ваколатли вакили бўлса, шахсини тасди?ловчи ?ужжат нусхаси билан бирга буюртма бериши керак.  Жисмоний шахслар томонидан эса  паспорт нусхаси, ваколатли вакили бўлганда ?онун ?ужжатларида белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома ёки ?онуний вакиллигини ?амда шахсини тасди?ловчи  ?ужжат нусхалари та?дим этилиши шарт. Бу талабларни бажармаслик буюртмалар ?абул ?илинмаслигига сабаб бўлади.  Бундан бош?а асослар бўйича буюртмани ?абул ?илишни рад этишга йўл ?ўйилмайди.

?ужжатларнинг келиб тушган санаси савдо ташкилотчисининг рўйхатга олиш белгиси бўйича ани?ланади. Масалан, икки ва ундан орти? танлов таклифларининг тенглашган  шароитида савдо ташкилотчиси томонидан таклифи олдинро? рўйхатдан ўтказилган иштирокчи ?олиб, деб топилади.

— Аукционда ?ам, танлов савдосида ?ам  ?олиб энг кўп овоз асосида ани?ланади, тў?рими? Бу жараёнда кимлар иштирокчи бўлади?

— Миллий стандартда кўрсатилганидек,  сотувчининг вакиллари ?амда савдо ташкилотчисининг  ходимларидан иборат беш кишидан кам бўлмаган таркибда доимий ёки ва?тинчалик аукцион ёхуд танлов комиссияси тузилади. Комиссия ?арори унинг жами аъзолари сонининг оддий кўпчилик овози билан ?абул ?илинади. Аукционнинг бошлан?ич бос?ичини аукцион комиссияси  белгилайди. Танлов таклифларини ба?олаш ва ?олибни ани?лаш  танлов комиссияси томонидан балл ?ўйиш ор?али амалга оширилади.

Аукцион ва танлов комиссияси мазкур стандарт ёки  бош?а ?онун ?ужжатлари  талаблари бузилганда,  иштирокчилар ўртасида танлов ёки аукцион жараёнига путур етказадиган тарздаги тил бириктириш ?олатлари  ани?ланганда аукцион ва танлов ўтказилишини тўхтатишга ?а?ли.

Шунингдек,  тегишли равишда асослантирилган ?олда  аукцион ёки танловни бўлмаган деб эътироф этиш ?амда аукцион ва танловни такроран ўтказиш тў?рисида ?арор ?абул ?илиш ?у?у?ига эга. Комиссиянинг илгари очи? танлов тў?рисида хабарнома чоп этилган оммавий ахборот воситасида ахборотни чоп этган ?олда ?амда агар мавжуд бўлса иштирокчиларни ёзма равишда хабардор ?илган тарзда танлов ўтказиш санасини икки ойдан орти?, аукционни ўтказиш санасини эса бир ойдан орти? бўлмаган муддатга кўчириш ваколати ?ам бор.

— Миллий стандартни  амалиётга татби? этишдан  ?андай   натижа кутилмо?да?

— Сир эмас, айрим ?олларда  риэлторлик ташкилотлари томонидан кўчмас мулк объектлари ва уларга бўлган ?у?у?лар савдосини ташкил этиш пайтида жараён иштирокчилари  ўртасида турли келишмовчиликлар  вужудга келмо?да. Янги миллий стандарт эса уларни бартараф этишга ёрдам беради.  ?ужжатда риэлторлик фаолиятининг  тўртта  йўналишидан бири ?исобланган  кўчмас мулк объектларининг ва уларга бўлган ?у?у?ларнинг савдосини ташкил этиш жараёнида унинг иштирокчилари  ?у?у?лари, мажбуриятлари ва жавобгарликлари  ани?  кўрсатилган. Миллий стандарт ушбу савдоларни амалга оширишга доир ишларнинг бошидан охиригача  муайян тартибда ва кетма-кетликда бажарилишини таъминлайди. Энг асосийси, у “Риэлторлик фаолияти тў?рисида”ги ?онун  ижросининг му?им дастакларидан  бири  бўлиб хизмат ?илади, риэлторлик  хизматидан фойдаланувчи  истеъмолчиларнинг  ?у?у?лари  ?имоясини янада кучайтиради.

 

Су?батдош: Замира ТОЖИЕВА.

Для инспекций

Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.

Подробнее...

Курсы валют

Scroll to top