Давлат рақобат қўмитасининг 2014 йил  27 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Риэлторлик хизматларининг миллий стандарти “Кўчмас мулк бозорида ахборот ва масла?ат хизматлари”ни  тасди?лаш тў?рисида”ги ?арори Адлия вазирлиги томонидан жорий йилнинг 18 ноябрида давлат рўйхатидан ўтказилди.

Мазкур ?арор “Риэлторлик фаолияти тў?рисида”ги ?онун,  Вазирлар Ма?камасининг 2011 йил 10 майдаги  “Риэлторлик фаолиятини лицензиялаш тў?рисидаги низомни тасди?лаш ?а?ида”ги ва 2012 йил 30 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Хусусийлаштириш, монополиядан чи?ариш ва ра?обатни ривожлантириш давлат ?ўмитаси фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тў?рисида”ги ?арорларига мувофи? ишлаб чи?илган.

?арор билан тасди?ланган Ўзбекистон Республикаси “Кўчмас мулк бозорида ахборот ва масла?ат хизматлари” риэлторлик хизматлари иккинчи миллий стандартининг (2-сон РХМС) асосий вазифаси риэлторлик ташкилотлари ва риэлторлар (якка тартибдаги тадбиркорлар) томонидан кўчмас мулк бозорида ахборот ва масла?ат хизматларини кўрсатишнинг шартлари ва тартибини, уларнинг таркибига, сифатига, ушбу хизматларни та?дим этиш жараёнини тартибга солувчи ?ужжатларни расмийлаштиришга бўлган ягона талабларни белгилашдан иборат. Ушбу ?ужжат риэлторлик ташкилотлари  ?амда якка тартибдаги риэлторлар томонидан ахборот ва масла?ат хизматларини кўрсатиш жараёнида мажбурий тарзда ?ўлланилади.

Фойдаланиш пайтида ?улай бўлиши учун  стандарт ма?садларида ишлатиладиган асосий тушунчаларга изо?лар берилган. Масалан, ахборот ва масла?ат хизматлари кўчмас мулк бозорида риэлторлик ташкилотлари ва риэлторлар (якка тартибдаги тадбиркорлар) томонидан шартнома асосида кўрсатиладиган риэлторлик хизматларининг тури ?исобланади. У буюртмачини кўчмас мулк объектлари ва уларга бўлган ?у?у?лар тў?рисидаги, кўчмас мулк бозори ва унинг иштирокчилари ?олатини та?лил этиш ?амда прогноз ?илиш ?а?идаги, мазкур бозорнинг конъюнктураси, кўчмас мулк бозори со?асидаги норматив-?у?у?ий ?ужжатлар тў?рисидаги ахборот билан таъминлаш, шунингдек, кўчмас мулк объектлари рекламасининг тар?атилишини ташкил этиш ва  битим тарафларини танлаш бўйича тавсияларни ўз ичига олади.

Кўчмас мулк бозорида ахборот ва масла?ат хизматлари  буюртмачиларнинг манфаатларини ?имоя ?илишга кўмаклашиш ма?садида уларни кўчмас мулк бозори ?а?идаги долзарб, холисона ва ишончли ахборот билан таъминлаш  ор?али кўрсатилади.

Бундай хизматлар буюртмачини риэлторлик фаолиятини тартибга солувчи барча норматив-?у?у?ий ?ужжатлар билан таништириш, кўчмас мулк объектини бегоналаштириш бўйича битимларни содир этиш ?оидалари ва хусусиятлари, шартномаларни тузиш тартиби, мулк ?у?у?ини давлат рўйхатидан ўтказиш билан бо?ли? маълумотлардан иборат. Бундан таш?ари, унинг таркибига  кўчмас мулк билан бо?ли? битимда тарафларни танлаш бўйича тавсиялар, кўчмас мулк объектининг техник ?олати, унинг ?иймати ва ликвидлилига таъсир ўтказувчи техник-эксплуатацион тавсифлари ва истеъмол сифатлари тў?рисидаги умумий ахборот ?ам киради. Шунингдек, буюртмачини ?изи?тираётган кўчмас мулк объектларининг жорий бозор ?ийматлари, уларнинг ўзгариш динамикаси, шу пайтда ёки келажакдаги маълум бир пайтда кўчмас мулк объекти билан битимдан олинадиган потенциал фойда, зарур ?ужжатлар тўпламини тайёрлаш бўйича хизматларнинг ?иймати, кўчмас мулк объектларини яратиш ва бош?ариш бўйича профессионал масла?ат лойи?аларини ишлаб чи?иш, буюртмачи номидан ва унинг манфаатларидан келиб чи?иб кўчмас мулк объектининг рекламасини ташкил ?илиш, кўчмас мулк бозорининг (бозор сегментининг) тад?и?отини ўтказиш бўйича бир марталик ёхуд даврий та?лилий ?исоботларни тайёрлаш кабилар ?ам  ахборот ва масла?ат хизматлари саналади.

Миллий стандартга кўра,  бундай хизматларнинг ижрочиларига бир ?атор талаблар ?ўйилган. Яъни, улар  риэлторлик фаолиятини тартибга солувчи норматив-?у?у?ий ?ужжатларнинг талабларига, ички ?оидаларга, шунингдек, бирлашмаларга аъзо бўлган та?дирда, ушбу бирлашмаларда тасди?ланган ?оидалар ва талабларга амал ?илишлари,  зарур билим ва кўникмалари бўлган, ?онун ?ужжатларида белгиланган тартибда ме?нат шартномалари тузилган штатдаги малакали риэлторларга эга бўлиши, ?онун ?ужжатларида белгиланган тартибда буюртмачилар билан тузилган шартномага асосан та?дим ?илишлари, буюртмачининг талабига кўра, унга риэлторлик фаолиятини амалга ошириш ?у?у?ини берувчи лицензия ва малака сертификатини кўрсатиши, якка тартибдаги тадбиркор сифатидаги риэлтор ахборот ва масла?ат хизматини шахсан ўзи амалга ошириши шарт.

Бундан таш?ари, ахборот ва масла?ат хизматини кўрсатиш  юзасидан тузиладиган шартномага нисбатан ?ам муайян талаблар ўрнатилган.  Яъни, бундай шартнома ёзма шаклда тузилади ва ижрочининг махсус журналида рўйхатга олинади. Шартнома шартлари ва унинг мазмуни ?онун ?ужжатларида кўрсатилган ?оллардан таш?ари, тарафларнинг хо?иши бўйича белгиланади. Шартноманинг бажарилиши тарафлар келишуви билан белгиланган ба?о бўйича тўланади. Шартнома имзолангунга ?адар ижрочи буюртмачининг ахборот ва масла?ат хизматига ?ўядиган асосий талабларини ани?лаштириши, буюртмачини шартнома лойи?аси билан таништириши, унинг шартларини тушунтириши шарт.

Миллий стандартда ёзилганидек, шартномада унинг мазмуни,  хизматларни  кўрсатиш муддатлари, кўрсатилган хизматлар  учун ?а? ми?дори, тўлов шартлари ва муддатлари, ижрочи ?амда буюртмачининг ?у?у?-мажбуриятлари, тарафларнинг шартномавий мажбуриятларни бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарлик, шунингдек, шартномани бекор ?илиш тартиби ва шартлари, мажбуриятлар бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаганда мабла?ларни ?айтариш тартиби, ижрочида лицензиянинг мавжудлиги, унинг ра?ами (рўйхат ра?ами) ва берилган санаси, фу?аролик жавобгарлигининг су?урта полиси мавжудлиги ?а?идаги маълумотлар бўлиши керак.

Шартномада  тарафлардан бирининг ?у?у?ларини камситадиган ?оидалар бўлмаслиги шарт.  Ижрочи буюртмачи томонидан талаб этилаётган хизматлар ёки ?аракатлар мо?иятидан келиб чи?иб, тегишли шартномани тузишга мажбур. Ижрочи томонидан олдиндан билган ?олда буюртмачи талабларининг мо?иятига номувофи? шартнома тузиш та?и?ланади.

Миллий стандартда  ахборот ва масла?ат хизматини кўрсатишнинг сифатига ?ўйилган талаблар билан бо?ли? ?оидалар ?ам белгиланган.  Унга мувофи?,  ижрочи ўз фаолиятини ?онун ?ужжатлари ва буюртмачи билан тузилган шартнома шартларига мувофи? амалга оширишга, кўрсатилаётган риэлторлик хизматлари сифатининг назоратини амалга оширишни тартибга солувчи ички ?оидаларга риоя ?илишга, ?онун ?ужжатларида назарда тутилган муддатлар ва тартибда буюртмачининг талабномаси кўриб чи?илишини таъминлашга, буюртмачи унга та?дим этган ?ужжатларнинг са?ланишини, улардан бегона шахсларнинг фойдаланишини олдини олган ?олда, шунингдек буюртмачига  ахборот ва масла?ат хизматини кўрсатиш жараёнида олинган ахборотнинг махфийлигини таъминлашга ?амда олинган махфий ахборотни ошкор ?илмасликка (?онун ?ужжатларида назарда тутилган ?оллар бундан мустасно) мажбур.  Бундан таш?ари, ижрочи буюртмачи олдида кўрсатилган хизматларнинг сифати, ўз ва?тида амалга оширилганлиги, тўли?лиги ва махфийлиги учун шартномада белгиланган ?ажмда ва шартларда жавобгардир.

Шу билан бирга, мазкур стандарт талабларининг ижрочи томонидан бажарилмаслиги буюртмачининг умумий манфаатларни ифодалаш ?амда ?имоя ?илиш ма?садида ?онун ?ужжатларида белгиланган тартибда ташкил этилган риэлторлик ташкилотлари ёки риэлторларнинг бирлашмасига ёхуд судга шикоят билан мурожаат ?илиши учун асос бўлади.

Умуман, “Кўчмас мулк бозорида ахборот ва масла?ат хизматлари” деб номланган риэлторлик хизматларининг иккинчи миллий стандартининг ?аётга татби? этилиши бу со?адаги фаолиятни янада ривожлантириш, риэлторлар ёки риэлторлик ташкилотлари билан мижозлар, яъни буюртмачилар ўртасида шартномавий муносабатларни такомиллаштириш ?амда  бу жараёнда ?ар икки томоннинг масъулиятини янада кучайтиришни таъминлайди.

Ушбу стандарт “Риэлторлик фаолияти тў?рисида”ги ?онуннинг  навбатдаги  ўзига хос,   кўчмас мулк бозори йўналишидаги жа?он стандартлари талабларига ?амо?анг  механизм бўлиб,  риэлторлик фаолиятидан фойдаланувчи мижозлар учун та?дим этиладиган хизматлар сифатини  оширишга кенг йўл очади ва зарур шарт-шароитларни яратади.

Расул МА?МУДОВ,

Давлат ра?обат ?ўмитасининг

Ба?олаш, биржа ва риэлторлик фаолиятини

лицензиялаш бош?армаси етакчи мутахассиси.

Для инспекций

Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.

Подробнее...

Курсы валют

Scroll to top