Мамлакатимизда изчил давом этаётган исло?отлар доирасида кўчмас мулк бозорини ривожлантиришга катта эътибор ?аратиб келинмо?да. Зеро, ушбу бозор и?тисодиётнинг му?им таркибий ?исми бўлиб, а?олининг барча ?атламлари турмуши билан бевосита ало?адордир. Шунингдек, кўчмас мулк турли мулкчилик шаклидаги  корхона ва ташкилотлар ривожланишининг ?амда хўжалик фаолияти юритишнинг асосидир.

Шу боис ?ам кўчмас мулкка бўлган муносабатларда  профессионал иштирокчиларнинг, масалан,  кўчмас мулк ва унга бўлган ?у?у?лар бўйича битимларни тузиш билан бо?ли? хизматларни кўрсатувчи риэлторлик ташкилотларининг ўрни катта.

Маълумки,  “Риэлторлик фаолияти тў?рисида”ги ?онун ?абул ?илиниши билан  бу со?ада ?у?у?ий шарт-шароит яратилди,  уй-жой фонди, нотурар-жой ва ишлаб чи?ариш объектлари  кўчмас мулк бозори айланмасига кириб,  риэлторлик хизматларининг  тури ва кўлами  кенгайиб бормо?да.  ?онун асосида  кўчмас мулк бозорини замонавий андозаларга мос равишда ривожлантириш,  ушбу бозор иштирокчилари билан давлат манфаатларини уй?унлаштириш  юзасидан муайян ишлар олиб борилмо?да.

?онун ижросини таъминлаш ма?садида, албатта, бир ?атор  ?онуности меъёрий-?у?у?ий ?ужжатлар ?ам ишлаб чи?илди ва амалиётга жорий ?илинди. Масалан, ?онун талабаларига мувофи?,  Вазирлар Ма?камаси томонидан  2011 йил 10 майда  “Риэлторлик фаолиятини лицензиялаш тў?рисидаги Низомни тасди?лаш ?а?ида”ги ?арор ?абул ?илинди. Унда    кўчмас мулк объектларига ва уларга бўлган ?у?у?ларга доир битимлар тузиш чо?ида воситачилик ?илиш, кўчмас мулк объектларининг ва уларга бўлган ?у?у?ларнинг савдосини ташкил этиш, кўчмас мулк объектларини ишончли бош?ариш, кўчмас мулк бозорида ахборот ва масла?ат хизматларини кўрсатиш кабилардан иборат  риэлторлик фаолияти фа?ат лицензия  асосида амалга оширилиши  кўрсатилди.

Бундан таш?ари ?онуннинг 5-моддаси талабларига кўра, ишлаб чи?илиб, Адлия вазирлигида рўйхатдан ўтказилган  “Риэлторнинг малака сертификатини бериш тартиби тў?рисида”ги низомда риэлторнинг малака имти?онини ўтказиш, малака сертифакатини бериш, унинг муддатини узайтириш, амал ?илишини тугатиш, уни бекор ?илиш тартиблари белгиланди.

Шунингдек,   риэлторлик ташкилотлари ?амда  риэлторларнинг  ?у?у?лари ва касбий манфаатларини ?имоя ?илиш, риэлторлик фаолияти ва кўчмас мулк бозорини ривожлантириш ?амда мувофи?лаштиришда  ?амкорлик ?илиш ма?садида   Риэлторларнинг республика жамоат бирлашмаси тузилди.

?онун талабларидан келиб чи?иб, риэлторлик фаолияти бўйича  иккита  миллий стандарт давлат рўйхатидан ўтказилиб, ?аётга татби? этилмо?да.

Умуман, со?анинг норматив-?у?у?ий базасини шакллантириш ва уни янада кенгайтириш борасида муайян ишлар амалга оширилиши билан бирга, ўтказилаётган мониторинг  риэлторлик фаолияти ва ушбу бозор инфратузилмасининг  техник таъминотини ривожлантириш зарурлигини кўрсатмо?да.  Бу борадаги ишлар аввало, риэлторлик ташкилотлари томонидан сифатли ва тезкор хизматларни кўрсатиш учун ?ам,  ушбу хизматларнинг мижозлари, шунингдек, риэлторлик хизматининг бош?а фойдаланувчилари учун ?ам зарур ?исобланган расмий ахборот манбалари ?а?идаги маълумотлар базасини яратиш билан бо?ли?дир.  Бинобарин,  риэлторлик хизматининг тара??ий топиши  кўчмас мулк бозорининг барча иштирокчиларини тезкор, ишончли ва сифатли ахборот билан таъминлаш  шартлигини талаб ?илади.

Шулардан келиб чи??ан ?олда ?амда амалдаги  ?онун ижросини таъминлаш йўналишидаги яна бир ?адам сифатида Вазирлар Ма?камасининг  фармойишига асосан Давлат ра?обат ?ўмитаси таъсисчилигида  “Milliy multilisting tizimi” давлат унитар корхонаси ташкил этилиб, унинг www.uzmls.uz веб-сайти ўз ишини бошлади.  Бундан кўзланган асосий ма?сад ягона миллий мультилистинг тизимини яратишдан иборат.

Мультилистинг  бу ягона ахборот тизими бўлиб, бунда кўчмас мулк бозорида ахборот-коммуникация технологиялари со?асини такомиллаштириш, ушбу бозорда ишончли маълумотлар базасини ва ахборот ресурсларини ривожлантириш ?амда кўчмас мулк билан бо?ли? маълумот ва ахборотларнинг ишончлилиги ?амда хавфсизлигини таъминлаш назарда тутилган.

Шуни ало?ида таъкидлаш керакки, www.uzmls.uz кўчмас мулк бозорида шаффофликни таъминлаш ва риэлторлик хизматлари бозорида самарали мониторинг юритиш учун  зарур шароитларни яратиш,  кўчмас мулк бозори ?а?ида  тўли? ва фойдали ахборотларни, республикамизнинг исталган ?удудида  сотиладиган ва ижарага бериладиган энг кўп объектлар ?а?ида маълумотларни олиш имкониятини бериши билан а?амиятлидир.

Мазкур сайт ор?али кўчмас мулк ?исобланган бундай объектларнинг фотосуратлари, видео-намойишларидан фойдаланган ?олда,   сотиладиган ?ар бир  объектнинг ўзига хос хусусиятлари кўрсатилган тарзда тегишли таклифларни та?дим этиш мумкин. Шунингдек, сайтда ?удудларнинг кўчмас мулк бозорларидаги  нархлар ?олати, уларнинг ўзгариши тў?рисида ?ам та?лилий маълумотлар бериб борилади. Энг асосийси, у риэлторлик хизматлари истеъмолчиларини  “?ора маклер”лардан ?имоялашнинг му?им воситаси  саналади.

Бундан таш?ари, республикамиз кўчмас мулк бозорига ?ўйилган, мулкчилик шаклидан ?атъий назар, барча объектлар ?а?идаги маълумотларни ўз ичига олган ушбу ягона интернет базаси   кўчмас мулк бозорини та?лил ?илиш, унинг ривожланиш тенденцияси ва унга  таъсир ?илувчи омилларни ани?лаш ва кузатиш, натижаларига ?араб эса  мазкур со?а тара??иёти бўйича тегишли таклифларни тайёрлаш имконини яратади.

Кўзланган ма?садга  эришиш учун ?озирда   “Milliy multilisting tizimi” давлат унитар корхонаси томонидан   www.uzmls.uz веб-сайтини талаб даражасида шакллантириш, унга республикамизнинг барча ?удудларида лицензия асосида фаолият кўрсатаётган риэлторлик ташкилотларини ўз маълумотлари билан фаол иштирок этишга чорлаш  ?амда  корхона ва сайт фаолиятини кенг ташви?от ?илиш, унинг рекламасини жойлаштириш масаласида муайян ишлар олиб борилмо?да.

Замира ТОЖИЕВА.

“Biznes Daily”.

Для инспекций

Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.

Подробнее...

Курсы валют

Scroll to top