Маълумки, жорий йилнинг 23 июнидан бошлаб “Риэлторлик фаолияти тў?рисида”ги Ўзбекистон Республикаси ?онуни кучга киради. Эндиликда мазкур ?онун ?амда бош?а со?ага оид меъёрий-?у?у?ий ?ужжатлар, шунингдек Вазирлар Ма?камасининг 2011 йил 10 майдаги “Риэлторлик фаолиятини лицензиялаш тў?рисидаги Низомни тасди?лаш ?а?ида”ги ?арорига мувофи?, мамлакатимиз кўчмас мулк бозоридаги фаолият фа?ат тегишли лицензия асосида амалга оширилади. Шу боисдан жойларда ?онун ва ?онуности меъёрий ?ужжатларнинг мазмун-мо?ияти, а?амияти, ўзига хос жи?атлари ?а?ида кенг жамоатчилик ўртасида тар?ибот-ташви?от, тушунтириш ишларига ало?ида эътибор ?аратилмо?да.


Давлат мулки ?ўмитасининг Ба?олаш, биржалар ва риэлторлик фаолиятини лицензиялаш бош?армаси томонидан Самар­?анд, Жиззах, Сирдарё вилоятларида семинарлар уюштирилди. Унда кўчмас мулк бозорининг профессионал иштирокчилари, мутахассислар, риэлторлик фаолияти билан шу?улланиш истагида бўлган фу?аролар иштирок этишди. Семинарлар давомида аввало, “Риэлторлик фаолияти тў?рисида”ги ?онуннинг а?амияти ?а?ида батафсил маълумот берилди. ?онунга кўра, ?абул ?илинган Низомда акс эттирилган талаблар хусусида тўхталинди. Иштирокчиларга риэлторлик фаолияти билан юридик ва жисмоний шахслар шу?улланиши, бунда жисмоний шахс сифатидаги риэлторга лицензия ?ужжати фа?ат кўчмас мулк бозорида ахборот ва масла?ат хизматини кўрсатиш учун берилиши, лицензия олиш учун ?укумат ?арорида белгиланганидек, ваколатли орган Давлат мулки ?ўмитасига мурожаат ?илиниши кераклиги ?а?ида маълум ?илинди. Бундан таш?ари, Давлат мулки ?ўмитасининг www.gki.uz­ веб сайтидан риэлторлик фаолиятига оид ?онун ва ?арорлар ?амда лицензия олиш учун ?ўмитага та?дим этилиши лозим бўлган ?ужжатлар тўплами тў?рисида барча маълумотлар олиниши бўйича ?ам тушунтиришлар берилди. Мазкур веб-сайтда риэлторлик фаолиятини илк бор ?андай амалга ошириш, таълим жараёни, лицензия олиш тартиби тў?рисида ани? ахборотлар берилган.

Семинарлар ?из?ин савол-жавоб ва фикр-муло?аза алмашув ру?ида ўтди. Энг асосийси, иштирокчиларнинг риэлторлик фаолияти билан бо?ли? барча саволларига мутахассислар томонидан ани? ва тўли? жавоблар берилди. Бундай семинарларни республикамизнинг бош?а вилоятларида ?ам ўтказиш режалаштирилган.

Ойдин ЛАТИПОВА.

Для инспекций

Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.

Подробнее...

Курсы валют

Scroll to top