1. Кўчмас мулкка эгалик ?илиш ?у?у?ини олиш учун уни вужудга келтирувчи муддат ?андай?

2. Муомала лаё?ати чекланган шахс кўчмас мулк билан битимларни содир этишга ?а?лими?

3. 5 йил муддатга тузилган кўчмас мулкдан бепул фойдаланиш шартномаси давлат рўйхатидан мажбурий ўтказиладими?

4. Нотурар жой ижараси шартномаси 365 кунга тузилган. Ушбу шартнома давлат рўйхатидан ўтказилиши керакми?

5. Сотувчининг квартирани сотиш бўйича закалат билан таъминланган битимни тузишдан бош тортиши ?андай о?ибатларга олиб келади?

6. ?андай объектлар кўчмас мулк ?исобланади?

7. Ба?оси белгиланмаган квартиранинг олди-сотди шартномасини тузилган деб тан олиш мумкинми?

8. Жисмоний шахс ?айси орган томонидан муоалага лаё?атли деб тан олиниши мумкин?

9. ?айси бири мажбуриятларг бажарилишини таъминлаш усули ?исобланади?

10. Кўчмас мулк билан битимнинг шакли ?андай бўлиши керак?

11. Битим содир этиш учун ишончнома кўпи билан ?андай муддатга берилиши мумкин?

12. Эр ва хотиннинг нико? давомида орттирган мол-мулклари ?андай мол-мулк ?исобланади.

13. Юридик шахснинг кўчмас мулкка ?у?у?ларини рўйхатга олишда ишончноманинг ?андай шаклига йўл ?ўйилади?

14.Мулк ?у?у?ининг вужудга келиш асослари ?андай?

15. ?андай асослар бўйича битимни ?а?и?ий эмас деб тан олиш мумкин?

16. Кўчмас мулкка нисбатан рента шартномаси нима?

17. Тарафлар кўчмас мулк бўйича олди-сотди шартномасини туздилар, шартнома бўйича ?исоб-китоблар амалга оширилди. Тарафлардан бири битимни давлат рўйхатидан ўтказишдан бўйин товлаяпти. Бу битимни тузилган деб ?исоблаш мумкинми, ва ?андай тартибда амалга оширилади?

18. Закалат билан таъминланган квартирани сотиб олиш бўйича битимни содир этишдан Харидорнинг бош тортиши ?андай о?ибатларга олиб келади?

19. ?андай шахснинг ўзбошимчалик билан ?урилган иморатга мулкчилик ?у?у?и суд томонидан эътироф этилиши мумкин?

20. Давлат рўйхатидан ўтказишга сервитут ?у?у?ини бериш мумкинми?

21. Жисмоний шахс неча ёшдан кўчмас мулк билан битимлар тузишга ?а?ли?

22. Сервитут нима дегани?

23. Гаров хати – деганда нима тушунилади?

24. Жисмоний шахс  Ўзбекистон Республикаси ?онунчилигига мувофи? ўз мулкида бир неча квартирага эга бўлиши мумкинми?

25. Васийликдаги шахснинг мулкида бўлган квартирани сотишга ?омийлик ва васийлик органининг рухсати керакми?

26. Кўчмас мулкка ва у билан битимлар тузишга ?у?у?ни давлат рўйхатидан ўтказиш учун ?ужжатларни та?дим этганда ариза берувчига ?андай ?ужжат берилади?

27. ?андай шахслар кўчмас мулкка бўлган ?у?у?ларни ва у ?а?да тузилган битимларни давлат рўйхатидан ўтказганда юзага келадиган муносабатлар иштирокчилари бўлади?

28. Битим деганда нима тушунилади?

29. Битим нимага ?аратилган бўлади?

30. Битимлар ?андай шаклда тузилиши мумкин?

31. Битимнинг оддий ёзма шаклига риоя ?илмаслик о?ибатлари ?андай?

32. ?андай битимлар оддий ёзма шаклда тузилади?

33. Агар фу?аро жисмоний камчилиги, касаллиги ёки саводсизлиги туфайли битимни шахсан ўзи имзолай олмаса, нима ?илиш керак?

34. Битимнинг ?а?и?ий эмаслиги о?ибатлари ?андай?

35.Асоратли битимнинг ?а?и?ий эмаслиги о?ибатлари ?андай бўлади?

36. ?андай битимлар бир тарафлама битимларга киради?

37. Закалат олди-сотди шартномаси тарафлари томонидан имзолаш йўли билан расмийлаштирилган битим ?андай битим бўлади?

38.?ариндошларининг зўрлаши асосида ?аракат ?илаётган шахс томонидан тузилган битим ?а?и?ий бўладими?

39. ?андай ?олда мулкдор инсофли эгалловчидан мол-мулкни талаб ?илиб олишга ?а?ли?

40. ?ар ?андай битимни вакил ор?али содир этиш мумкинми?

41. Ишончнома нима?

42. Ишончнома берилган шахс кимнинг номидан ?аракат ?илади?

43. Ишончномани берган шахснинг ўлими ишончноманинг бекор ?илинишига олиб келадими?

44. Ишончномада ?андай шартлар кўрсатилмаган бўлса, ишончнома ?а?и?ий бўлмайди?

45. Агар ишончномада унинг амал ?илиш муддати кўрсатилган бўлмаса, у ?андай муддат ўз кучини са?лайди?

46. ?андай ?олларда ишончнома нотариал тасди?ланиши керак?

47. Ишончномани бош?а шахсга ўтказишга ?андай ?олларда йўл ?ўйилади?

48. Мулк ?у?у?и нима?

49. Ўзбекистондаги мулкчилик шаклларини кўрсатинг.

50. Хўжалик юритишида бўлган мол-мулкнинг эгаси корхонанинг хўжалик юритишида бўлган мол-мулкни ишлатишдан келган фойданинг бир ?исмини олиш ?у?у?ига эгами?

51. Хўжалик юритишида бўлган мол-мулкнинг эгаси  ушбу мол-мулк билан ўзи муста?ил битимлар тузиши (бош?а шахсга ўтказиши) мумкинми?

52. Ер участкасига бўлган ?у?у? бош?а шахсга ўтказилганда сервитут са?ланадими?

53. ?андай асосларга асосан объектнинг ўзбошимчалик билан иморат ?уриш деб тан олинишига таъсир кўрсатмайди?

54. Ўзбошимчалик билан ?урилган иморатга мулкчилик ?у?у?ини расмийлаштириш мумкинми?

55. ?андай ?олларда эр ва хотиннинг умумий мол-мулки нико?дан ажралишгача бўлиниши мумкин?

56. Закалат ?а?идаги келишув шакли ?андай бўлиши керак?

57. Шартномада дастлабки тўловни белгилаш учун закалат тилга олинган. Шартнома ушбу тўловни олган  тарафнинг айби билан бажарилмаган. Киритилган тўловнинг та?дири ?андай бўлади?

58. Закалат билан бўнак ўртасида ?андай фар? бор?

59. Гаровга ?ўйилган мол-мулкка мулк ?у?у?и бош?а шахсга ўтган та?дирда гаров ?у?у?и ўз кучини йў?отадими?

60. Неустойка тушунчаси нима?

61. Мажбуриятлар тарафлари ?онуний неустойка ми?дорини оширишлари мумкинми?

62. Ким банк кафолатини бериши мумкин?

63. Банк кафолати шу кафолат берилган асосий мажбуриятга бо?ли?ми?

64. ?арздор кафиллик билан таъминланган мажбуриятни бажармаган ёки лозим даражада бажармаган та?дирда кафил ?андай жавобгарликка эга бўлади?

65. Ипотека ?андай расмийлаштирилади?

66. Ундирувни гаровга ?ўйилган мол-мулкка ?аратиш ?амма ?олларда суд тартибида амалга ошириладими?

67. Мол-мулк (гаров предмети) нобуд бўлганида гаров ?у?у?и бекор бўладими?

68. Дастлабки шартнома ?андай шаклда расмийлаштирилиши керак?

69. ?адя шартномаси бўйича ?адя олувчи нималарга ?а?ли?

70. Тарафлар ?адя шартномасини туздилар, аммо амалда ?адя олувчи ?адя берувчига ?адя ?ийматига тенг ми?дорда пул берди. Битим о?ибатлари ?андай бўлади?

71. ?андай ?олда ?адя шартномаси ўз-ўзидан ?а?и?ий эмас бўлади?

72. Ижара нима?

73. Ким ижарага берувчи бўлиши мумкин?

74. Агар кўчмас мулк шартномаси тарафлари томонидан мулк ижарасининг муддати белгиланмаган бўлса, ?андай ?илиб ижарага берувчи мулкни ?айтариб олиши мумкин?

75. Ижарага олувчи кўчмас мулк объектининг ижараси ?а?и сифатида ижарага берувчига автомобилга бўлган мулк ?у?у?ини бериши мумкинми?

76. Ижарага олувчи ижарага олинган мулкни ?ўшимча ижарага топширишга ?а?лими?

77. Агар шартномада ижара муддати белгиланмаган бўлса, у ?андай муддатга тузилган деб ?исобланади?

78. Ижарага берувчи шартномада кўрсатилган ёки шошилинч зарурат туфайли келиб чи??ан капитал таъмирлаш ишлари олиб бориш бўйича мажбуриятларини бажармаганда, ўзи капитал таъмирлашни амалга ошириши ва унга сарфлаган харажатлари суммасини ижара ?а?идан чегириб ?олишга ?а?лими?

79. Шартнома асосида ижара ?а?и ижарага олувчи оладиган даромаддан улуш кўринишида белгиланиши мумкинми?

80. ?ўшимча ижара шарномаси ижара шартномаси муддатидан орти? муддатга тузилиши мумкинми?

81. Ижарага берувчи суд тартибида ижара шартномасини бекор ?илиш ?у?у?ига эга бўлиши учун ижарага олувчи кетма-кет неча марта ижара ?а?ини тўламаслиги керак?

82. Рента олувчи ?аёт бўлган муддат мобайнида тўлаш (умрбод рента) шартномаси нимани англатади?

83. Рента шартномаси бўйича ким доимий рента олувчиси бўлиши мумкин?

84. Умрбод рентанинг энг кам ми?дори ?андай?

85. Кўчмас мол-мулкни бош?а шахсга беришни назарда тутадиган шартноманинг шакли ?андай бўлиши керак? (

86. Кўчмас мулк объектидан рента олиш мумкинми?

87. Уй-жойни ижарага бериш шартномасининг объекти нима бўлиши мумкин?

88. ?андай турар жойлар хусусий уй-жой фондига тегишли?

89. ?андай турар жойлар давлат уй-жой фондига тегишли?

90. ?андай ?олларда уй-жойни ижарага бериш шартномаси ижарага берувчининг талабига биноан суд тартибида бекор ?илиниши мумкин?

91. Турар жой мулкдори кўп квартирали уйда ?андай ?у?у?ларга эга?

92. Мулкдор билан бирга турар жойда  доимий яшаб келаётган оила аъзолари ?андай ху?у?ларга эга?

93. Квартирани нотурар жой фондига ўтказиш ташаббускори ким бўлиши мумкин?

94. Квартира мулкдори ундан офис сифатида фойдаланиши мумкинми?

95. Квартира мулкдори ундан ишлаб чи?ариш  фаолиятини амалга ошириш учун фойдаланиши мумкинми?

96. Кўп квартирали уйда турар жойни ?айта ?уриш, ўзгартириш, ?айта жи?озлашни ?андай амалга ошириш мумкин?

97. Уйнинг умумий мол-мулкини бош?ариш бўйича ?арор ?андай ?абул ?илиниши мумкин?

98. Турар жойларни фу?ароларга хусусийлаштириш тартибида беришни ким амалга оширади?

99. Ким турар жойларни фу?ароларга хусусийлаштириш тартибида турар жойни сотиб олиши мумкин?

100. Фу?аро хусусийлаштиришда бир марта иштирок этиб бўлган бўлса, ўзи рўйхатга олинган квартирани хусусийлаштириши мумкинми?

101. Уй-жой ?урилиши кооперативининг аъзоси пай бадалини ?али тўли? тўламаган бўлса, ўз квартирасини сотишга ?а?лими?

102. Уй-жой кооперативи (УЖК)да олинган квартирага мулкчилик ?у?у?ини ?андай ?ужжатлар белгилайди?

103. Уй-жой ?урилиши кооперативи (УЖ?К) аъзолари ўз мабла?лари билан бош?а кооператив аъзолари учун турар жой сотиб олишда иштирок этадими?

104. Уй-жой мулкдорлари ширкатини ташкил этиш ?андай тартибда амалга оширилади?

105. Уй-жой мулкдорлари ширкати нима?

106. Уй-жой мулкдорлари ширкатининг функциялари нималардан иборат?

107. ?андай битимда харидор кўчмас мулкни харидор мулкига ўтказиш, харидор эса объектни ?абул ?илиш ва унга муайян ба?они тўлаш мажбуриятини олади?

108. ?ачон кўчмас мулк харидори сотиб олган мол-мулкка мулкчилик ?у?у?ини олади?

109. ?ужжатларни тўплаш учун ишончнома ?андай ?у?у?ни беради

110. Кооператив квартиралар учун мулкчилик ?у?у?ини ўрнатадиган ?ужжат нима деб аталади?

111. Квартирага ?у?у?ни белгиловчи ?ужжат - нима деб аталади?

112. Мижоз билан риэлторлик хизматларини кўрсатиш учун шартнома тузиш шартми?

113. Воситачилик ?а?и – нима?

114. ?андай ?олларда ?онун бўйича ворислик амалга оширилади?

115. Васиятни ?аттоки нотариус унинг мазмунини билмайдиган тарзда тузиш мумкинми?

116. Мерос таркибига мулкий ?у?у? ва мажбуриятлар кирадими?

117. Меросни олиш муддати ?андай?

118. Васиятноманинг шакли ?андай бўлиши керак?

119. Васиятнома ?ачон меросхўрлар учун ?у?у? ва мажбуриятларни келтириб чи?аради?

120. Ким меросда сўзсиз улушга эга бўлади?

121. Иккинчи навбатдаги меросхўрлар ким?

122. Биринчи навбатдаги меросхўрлар ким?

123. Мерос ?олдирувчи нотариал шаклда тузилган васиятини ўзгартириши мумкинми?

124. Квартирани бир нечта меросхўрга мерос ?илдириш мумкинми?

125. Мерос ?олдирувчи васият ?илаётган пайтида ўзига тегишли бўлмаган мол-мулк тў?рисидаги фармойишни ўз ичига оладиган васиятнома тузишга ?а?лими?

Ушбу саволлар ?уйидаги меъёрий-?у?у?ий ?ужжатлар асосида тузилган:

 Ўзбекистон Республикасининг “Фу?аролик кодекси”;

  Ўзбекистон Республикасининг “Оила кодекси”;

 Ўзбекистон Республикасининг “Уй-жой кодекси”;

 Ўзбекистон Республикасининг “Ипотека тў?рисида”ги ?онуни;

 Ўзбекистон Республикасининг “Гаров тў?рисида”ги ?онуни;

 Ўзбекистон Республикасининг “Давлат уй-жой фондини хусусийлаштириш тў?рисида”ги ?онуни;

 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Ма?камасининг 2014 йил 7 январдаги 
 1-сон “Кўчмас мулкка бўлган ?у?у?ларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини такомиллаштириш тў?рисида”ги ?арори.

Для инспекций

Вниманию Инспекциям по регистрации субъектов предпринимательства!

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан для оказания им государственных услуг, определен перечень необходимых документов и информации, получаемых посредством информационного взаимодействия, с указанием государственных органов и иных организаций, предоставляющих данные документы и информацию.

Подробнее...

Курсы валют

Scroll to top